Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

 


   http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

На головну / Спостережна комісія

Положення про комісію


УКРАЇНА

ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

22 грудня 2010 року                                                                                                                                                                                                                                              №751

 

Про положення про Збаразьку районну спостережну комісію

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року №1042 "Про внесення змін до Положення про спостережні комісії", листа обласної державної адміністрації від 22.11.2010 року №06-6290/16-22 "Про внесення змін до Положення про спостережні комісії":

1.Затвердити Положення про Збаразьку районну спостережну комісію, що додається.

2.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Яцину А.В.

 

 

Голова районної державної адміністрації                                                                                                                                                                                                                     В.О.Гульовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про Збаразьку районну спостережну комісію

            1.Це Положення визначає завдання, функції, повноваження та порядок утворення Збаразької районної спостережної комісії.

            2. Спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обстеження волі або позбавлення волі на певний строк", іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 Діяльність спостережної комісії базується на принципі гласності, демократичності, відкритості та прозорості.

1. Основними завданнями спостережної комісії є:

1)        організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбуття покарання.

2          сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ре соціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян;

3)        організація виховної роботи з особами, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання;

4)        надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

2.         Відповідно до покладених завдань спостережна комісія:

1)    погоджує:

постанови начальника кримінально-виконавчої установи закритого типу (далі - виправна колонія) щодо зміни умов утримання засуджених осіб у межах однієї виправної колонії, якщо постанови передбачають збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови тримання;

подання адміністрації виправної колонії щодо переведення засуджених осіб до виправної колонії з вищим рівнем безпеки;

постанови начальника виправної колонії щодо надання дозволу на проживання за межами виправної колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення, дитиною трирічного віку та скасування такого дозволу;

2)    разом з органами і установами виконання покарань вносять до суду за місцем відбування покарання заслуженими особами подання щодо:

дітей віком до трьох років;

    3)    сприяють адміністрації установ виконання покарань у: проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами,

організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;

залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно-корисної праці;

підготовці засуджених осіб до звільнення;

4)        на підставі інформації органів і установ виконання покарань ведуть облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовують громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання;

5)        здійснюють заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяють розвитку мережі центрів соціальної адаптації;

6)        інформують громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань;

7)        виконання інших функцій відносно до законодавства. 5. Спостережна комісія має право:

1)        доручати членам комісії:

відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;

брати участь у засіданнях комісії установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни не відбутої частини покарання більш м'якою, звільнення від покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох років, та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань;

2)        висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа;

3)        одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісію завдань;

4)        проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

5)        заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств , установ і організацій не залежно від форм власності та окремих громадян;

6)         доручити представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом не відбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

7)заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;

8)вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;

 поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

 удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;

організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарань, сприяння їх соціальній адаптації;

забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

6. Спостережна комісія під час здійснення своїх повноважень не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

7. Голова, заступник голови і члени спостережної які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав людей, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань, мають право відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу.

Члени спостережної комісії на строк їх повноважень надаються перепустки для відвідування установ виконання покарань, які розташовані на території відповідних адміністративних одиниць.

На період стихійного лиха, епідемії, надзвичайного та воєнного стану та в інших передбачених законодавством випадках відвідування членами спостережної комісії установ виконання покарань може бути обмежено або заборонено.

8. До складу спостережної комісії входить представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та окремі громадяни.

Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менше як половину складу комісії.

9. Членам спостережної комісії не можуть бути судді, представим органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ. Служби безпек. Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, особи, які мають ж погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також5 особи, які раніше входили до складу спостережної комісії і повноваження, яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 13 цього Положення.

Члени спостережної комісії не мають права здійснювати громадський контроль щодо засуджених осіб, які тримаються в установах виконання покарань, якщо вони є близькими родичами таких осіб, а також потерпілими, свідками, захисниками або іншими особами, які беруть або брали участь у впровадженні за кримінальними справами щодо засуджених осіб.

10. Голова і секретар спостережної комісії призначаються органом, який її створив. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад комісії визначається головою районної державної адміністрації залежно від обсягу роботи, в межах п'яти до одинадцяти членів.

 11.Спостережна комісія утворюється строком на три роки. Районна державна адміністрація повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж за три місяці до закінчення трьохрічного терміну, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.

Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до органу, який утворює спостережну комісію, відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи або рішення керівного органу організації.

Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.

Голова районної державної адміністрації може запропонувати увійти до її складу представникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян.

Повноваження спостережної комісії припиняються достроково головою районної державної адміністрації, який утворив комісію, якщо прийняті спостережною комісією рішення суперечить законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

Рішення про новий склад спостережної комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття. Підприємствам, установам і організаціям та окремим громадянам, пропозиції яких щодо кандидатур до складу спостережної комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення голови районної державної адміністрації, який утворює комісію.

12 Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

1)   за його заявою;

2)   за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

3)     у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4)     у разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням спостережної комісії;

5)        у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях спостережної комісії.

14Не допускається делегування членами спостережної комісії своїх повноважень іншим особам.

15. Організаційною формою роботи спостережній комісії є засідання, які проводяться у міру потреб, але не рідше ніж один роз на місяць.

Засідання спостережної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її складу.

16. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.

17. Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб  здійснюється за обов'язкової присутності представника відповідного органу або установи виконання покарань.

18. Голова спостережної комісії:

1)організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє її виконання;

2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;

3) бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у засідання комісії установ виконання покарань, яка розглядає питання щодо зміни умов тримання засуджених осіб, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутної частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;

4представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;

5) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії не рідше ніж один раз на півроку та подає-щороку до 1 березня звіт органу, який її утворив.

19. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.

Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідним органом виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.

За результатами розгляду постанови спостережної комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форм власності зобов'язані письмово повідомити спостережну комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її виконання.

Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до районної державної адміністрації або до суду.

20. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на Збаразьку районну державну адміністрацію.

21. Спостережна комісія має печатку і бланк із своїм найменуванням.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                           Г.Г.ДОРОЖИНСЬКА

 

 

ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

18 cічня 2017 року                                     м. Збараж                                        № 25– од

 

Про Збаразьку районну 

спостережну комісію 

при райдержадміністрації

 Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 р.      № 429 „Про затвердження положення про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах”, пунктів 10 і 11 Положення про Збаразьку районну спостережну комісію, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 грудня 2010 року № 751:

1. Утворити районну спостережну комісію зі строком повноважень  - три роки в кількості дев’яти чоловік.

2. Призначити головою комісії заступника голови райдержадміністрації ТИНЯ Петра Васильовича, секретарем комісії – провідного консультанта відділу державної служби, взаємодії із правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації ЗАРІЧНУ Оксану Несторівну.

3. Затвердити персональний склад комісії, що додається.

4. Голові районної спостережної комісії ТИНЮ П.В.:

1) забезпечити організацію діяльності комісії згідно з Положенням про Збаразьку районну спостережну комісію, затвердженим розпорядженням  голови районної державної адміністрації від 22 грудня 2010 року № 751;

2) про результати діяльності комісії щороку інформувати громадськість через засоби масової інформації і подавати відповідний звіт голові районної державної адміністрації.

5. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю (БАТЮК В.В.) повідомити у районній комунальній газеті „Народне слово” про формування нового складу спостережної комісії.

         6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації:

- від 17 січня 2014 року № 7-од „Про Збаразьку районну спостережну комісію при райдержадміністрації”;

- від 06 липня 2015 року № 207-од „Про внесення змін до складу спостережної комісії при районній державній адміністрації”;

- від 15 грудня 2015 року № 427-од „Про зміни у складі спостережної комісії при районній державній адміністрації”.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                               А.Я. КАЧКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження голови райдержадміністрації

18.01.2017 №25-од

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

 районної спостережної комісії 

 

ТИНЬО

 Петро Васильович

- заступник голови райдержадміністрації, голова спостережної комісії

ЗАРІЧНА

Оксана Несторівна

- провідний консультант відділу державної служби, взаємодії із правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

                                  

                                         Члени спостережної комісії:

БОДНАР

Руслана Анатоліївна

- директор Збаразького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

БУБЕЛО

Марія Степанівна

 

 - член Всеукраїнської громадської

    організації „Ліга соціальних працівників”

   (за згодою)

ГРЕЩУК

Лариса Борисівна

 - начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради (за згодою)

 

КУНИЦЬКА

Орися Анатоліївна

 - член районної громадської організації „Наша громадська справа” (за згодою)

МИЛЯН

Марія Ярославівна

- голова районної Всеукраїнської громадської організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

ТИВОНЮК

Ганна Володимирівна

- голова районної організації Конгресу української інтелігенції (за згодою)

ХОМИШАК

Михайло Іванович

- голова районної громадської організаціїМаксимівська ініціатива (за згодою)

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                      П.В.ЖИТКО
 

Анонси подій

Інформаційні послуги

Актуальна тема