Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

https://nads.gov.ua/

Опитування

.
На головну

Регламент громадської ради


РЕГЛАМЕНТ

громадської ради при Козівській районній державній адміністрації

 

1. Загальні положення

1.1. Регламент громадської ради при Козівській районній державній адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Козівській районній державній адміністрації (далі – ГР).

1.2.1. Робота ГР є відкритою і прозорою.

1.2.2. ГР інформує Козівську РДА та громадськість про свою діяльність.

1.2.3. Висвітлення діяльності ГР здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

1.3.1. ГР очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

1.3.2. Голова ГР має заступників, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про ГР та цим Регламентом.

1.4. Розподіл функціональних повноважень між головою та заступниками голови громадської ради (далі – заступники голови), здійснюється рішенням громадської ради за поданням голови громадської ради.

 

2. Планування роботи

2.1. Робота ГР проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадської радою.

2.2.1. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями членів ГР.

2.2.2. План роботи ГР на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

2.2.3. План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.

2.2.4. Планування роботи ГР з проведення громадської експертизи діяльності Козівської РДА, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Козівській РДА консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

2.3. Плани роботи ГР передбачають такі види заходів:

·         чергові засідання ГР,

·         засідання постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення),

·         проведення громадської експертизи діяльності Козівської РДА та інших органів виконавчої влади,

·         проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,

·         заходи в межах проведення Козівською РДА консультацій з громадськістю,

·         забезпечення інформування Козівської РДА, громадськості про діяльність громадської ради,

·         інші заходи в межах повноважень громадської ради.

2.4.1. План роботи ГР на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за 5 робочих днів до закінчення поточного року.

2.4.2. План роботи ГР на квартал затверджується за 5 робочих днів до закінчення поточного кварталу.

2.5. Члени ГР та постійні комісії громадської ради (у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за два тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

2.6. Плани роботи ГР на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Козівської РДА та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою кожному члену громадської ради.

 

3. Порядок підготовки та проведення засідань ГР

3.1.1. Основною формою роботи ГР є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

3.1.2. Позачергові засідання ГР скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

3.2.1. Чергові засідання ГР скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки голови ГР - заступником. З цією метою голова ГР узгоджує з уповноваженим представником Козівської РДА дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

3.2.2. Секретар ГР інформує членів ГР про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання.

3.2.3. Повідомлення про проведення засідання ГР розміщується на офіційному веб-сайті Козівської РДА.

3.3.1. Позачергові засідання ГР, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою ГР на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів ГР. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання ГР, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові ГР.

3.3.2. Позачергове засідання ГР скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

3.3.3. Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою ГР протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

3.3.4. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання ГР не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Козівської РДА.

3.4.1. Засідання ГР проводяться відкрито.

3.4.2. На запрошення голови ГР у засіданнях ГР можуть брати участь інші особи, які не є членами ГР.

3.4.3. Уповноважений представник Козівської РДА бере участь у всіх засіданнях ГР без спеціального запрошення.

3.5.1. Засідання ГР є правомірним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

3.5.2. Перед початком засідання ГР секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

3.6.1. На початку засідання ГР затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

3.6.2. Проект порядку денного, що пропонується головою ГР, формується відповідно до плану роботи ГР та на підставі пропозицій від членів ГР, постійних чи тимчасових комісій ГР (у разі їх створення).

3.7.1. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання ГР має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання ГР до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

3.7.2. Проекти рішень ГР готуються та подаються членами ГР або/та постійними, тимчасовими комісіями ГР голові ГР до початку засідання ГР. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за п’ять днів до початку засідання ГР.

3.7.3. Усі проекти рішень, що надійшли до голови ГР, мають бути доведені до кожного члена ГР шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання ГР

3.8. Головує на засіданні ГР голова ГР або за його дорученням один із його заступників.

3.9.1. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить до двох  годин без перерви.

3.9.2. Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

3.9.3. За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

3.10. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;

2) перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії у період не пізніше як у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до громадської ради.

3.11.1. Рішення ГР ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3.11.2. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення ГР перед початком голосування.

3.11.3. В окремих випадках ГР може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

3.11.4. У разі проведення таємного голосування на засіданні ГР обирається лічильна комісія.

3.11.5. Рішення ГР підписуються головою ГР та секретарем.

3.12. Під час проведення засідання ГР секретар ГР веде та складає протокол.

3.13.1. Рішення ГР може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами ГР. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар ГР.

3.13.2. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилку головою або секретарем ГР кожному члену ГР проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) встановлення терміну для надсилання членами ГР власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовку та розсилку головою ГР кожному члену ГР остаточного варіанту рішення;

5) голосування членів ГР щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

3.13.3. При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член ГР.

 

4. Організація роботи постійних та тимчасових комісій,

експертних груп ГР при РДА

4.1. На першому засіданні ГР нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

4.2.1. Експертні групи, тимчасові комісії ГР можуть бути створені рішенням ГР у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні ГР, підготовки та проведення окремих заходів ГР.

4.2.2.Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

4.3.1. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени ГР за власним бажанням.

4.3.2. Окремим рішенням ГР до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Козівської РДА, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

4.4. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

4.5. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

4.6. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням ГР з числа членів ГР, які входять до складу цієї комісії.

 

5. Взаємовідносини ГР з РДА

5.1. Голова ГР може брати участь у засіданні колегії Козівської РДА.

5.2. ГР готує та подає Козівської РДА щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні ГР.

5.3. ГР може подати Козівської РДА пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені ГР подаються головою ГР на підставі рішення однієї із постійних комісій ГР.

5.4. Голова ГР в обов’язковому порядку інформує Козівську РДА про ухваленні ГР рішення.

 

6. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності Козівської РДА, органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

6.1. ГР може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Козівської РДА, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

6.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Козівської РДА, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється ГР виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами ГР.

6.3. Для проведення громадської експертизи діяльності Козівської РДА, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням ГР утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени ГР та представники інших інститутів громадянського суспільства.

6.4. Результати проведення громадської експертизи діяльності Козівської РДА, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні ГР.

 

7. Порядок висвітлення діяльності ГР

7.1. На офіційному веб-сайті Козівської РДА в обов’язковому порядку розміщується положення про ГР, регламент ГР, плани роботи ГР, протоколи засідань ГР, рішення ГР, щорічний звіт про діяльність ГР, інформація про склад ГР, керівний склад ГР. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

7.2. Щорічний звіт про діяльність ГР перед його оприлюдненням затверджується ГР на своєму засіданні.

7.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність ГР на офіційному веб-сайті Козівської РДА здійснюється секретарем ГР за погодженням з головою ГР.

7.4. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору ГР може висловлювати голова ГР або за його дорученням один із заступників.

7.5. У всіх інших випадках члени ГР при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію ГР.

7.6. Голова ГР при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції ГР має послуговуватися виключно рішеннями ГР. У всіх інших випадках голова ГР зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію ГР.
Анонси подій

Інформаційні послуги